Nadstandardní péče

Vzhledem k tomu, že se snažíme, aby děti od nás odcházely do základní školy maximálně připravené, poskytujeme dvě velmi důležité nadstandardní aktivity: individuální program pro děti s odkladem školní docházky a pod odborným vedením také logopedii - nápravu poruch komunikačních schopností.

Logopedie - péče o děti s poruchami komunikačních schopností

Pod vedením logopedky Mgr. Lenky Kozelkové z SPC při Logopedické základní škole Měcholupy působí na škole logopedická asistentka Marie Janoušková.

V září provede logoped screening u dětí s vadou řeči, které vytipuje logopedická asistentka. V případě zájmu rodičů jsou děti zařazeny do pravidelné logopedické intervence. Ta probíhá tak, že asistentka pracuje s vybranou skupinou dětí. Logopedka dojíždí do MŠ 1x v měsíci. Konzultuje s asistentkou postupy nápravy vad řeči a provede kontrolní vyšetření zařazených dětí.

Individuální péče pro děti s odkladem školní docházky

Jestliže dítě v šesti letech není zralé k nástupu do první třídy ZŠ, má právo na odklad školní docházky (OŠD) o jeden rok. Učitelka MŠ po dohodě s rodiči zašle návrh na OŠD do pedagogicko - psychologické poradny (PPP). Zde je dítě vyšetřeno dětským psychologem a speciálním pedagogem. Se závěry vyšetření je seznámena učitelka MŠ, která podle nich vypracuje na dítě individuální vzdělávací plán (IVP). Na každé dítě je IVP ušit přímo na tělo tak, aby byly rozvíjeny ty oblasti, které brání dítěti k nástupu do ZŠ. Péče o děti s OŠD probíhá nad rámec vzdělávacího programu. Učitelka se určitou dobu věnuje pouze tomuto dítěti.