Rozvíjející zájmové aktivity

Děti s talentem mají možnost dále rozvíjet své nadání v dalších zájmových aktivitách a to bezúplatně.

Výtvarné činnosti:

Vhodné pro děti s výtvarným nadáním - zaměřuje se na složitější výtvarné techniky. Účast ve výtvarných soutěží, spolupracuje s časopisy Pastelka a Informatorium.

Tvořivé aktivity:

(Kroužek šikovných rukou), děti vyrábějí dekorativní předměty nebo obrázky z různých materiálů - Výrobky zdobí mateřskou školu.

Hudební sbor - Pramínek:

děti s hudebním nadáním se účastní pěveckých soutěží a různých akcí - např. vystoupení pro seniory v Domově seniorů, vánoční vystoupení - Děti dětem aj.

Pohybově - taneční kroužek:

Kroužek časově omezený - probíhá pouze v době nácviku na hudebně pohybové vystoupení na festival Lounská mateřinka.

 

 Aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. stupni podpůrných opatření -  s lehkým narušením komunikačních schopností, které by mohly ovlivnit úroveň čtení a psaní:

Grafomotorika:

Činnosti  jsou  zaměřeny na rozvoj jemné motoriky s cílem uvolnění celé horní končetiny a následné odstranění nesprávných pohybových stereotypů. Zahrnuje řadu lekcí se cviky, které poskytují průpravu ke správnému psaní a přispívají k lepšímu ovládání tužky, které pomohou dítěti rozvinout jemnou motoriku a psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení.

Logohrátky

Program se zaměřuje především na rozvoj sluchového vnímání, správného dýchání, motoriky mluvidel, artikulačních cvičení a dalších řečových aktivit. Cílem je předcházet nesprávnému vývoji řeči a případnému odkladu školní docházky z důvodu špatné výslovnosti a prevence vzniku čtenářských obtíží.

 

 

Kroužky za úplatu:

Děti mají možnost přihlásit se do kurzu cizího jazyka a předplavecké výchovy.

Kurz anglického jazyka

probíhá 1x týdně 45 minut  odpoledne a vede ho kvalifikovaná učitelka základní školy se zaměřením na rozšířenou výuku cizích jazyků.

  • Přibližně 1200 za pololetí.
  • Výuka probíhá 1x týdně a je vhodná především pro předškoláky.

Kurz plavání

ve školním roce 2016-17 nebude z důvodu rekonstrukce plavecké haly.

 

Aby však bylo možné tyto kroužky otevřít, je nutný minimální počet dětí. 


Kontakt

MŠ V Domcích Louny

V Domcích 2427
440 01, Louny


415 654 089
721 539 347 - omlouvání dětí - pouze SMS

723 384 537 - ředitelka školy