Otázky a odpovědi - důležité informace pro rodiče

Jak staré děti se přijímají do mateřské školy?

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, děti s odkladem školní docházky starší 6 let. Adaptace nových dětí je individuální, po dohodě s rodiči. Zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí do mateřské školy do 30 dnů od odevzdání řádně vyplněné přihlášky dítěte do mateřské školy. 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31.8. pěti let od počátku školního roku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 4 souvislé hodiny denně, a to od 8,00 do 12,00 hod.(Viz. Školní řád mateřské školy.)
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin ( tak jako u základních a středních škol.)


Co by mělo dítě zvládat před vstupem do MŠ?
 • Zvládnout odloučení od rodičů alespoň na krátkou dobu.
 • Dodržovat pravidla základní hygieny- zvládá požádat a dojít si na toaletu (používá toaletní papír, dokáže si umýt ruce, utře se do ručníku).
 • Řeč dítěte je srozumitelná, dokáže sdělit ostatním své potřeby a svá přání, zvládá jednoduchý rozhovor s dospělým.
 • Dokáže samostatně stolovat - samo se nají, napije a snaží se udržovat čistotu při stolování.
 • Zvládá samostatně chůzi na vycházce (nevozí se a nenosí se).
 • Zvládá chůzi po schodech s oporou o zábradlí.
 • Částečně se umí svlékat, oblékat a obouvat, snaží se zvládat sebeobsluhu.
 • Respektuje pokyny dospělé osoby.
 • Zachází odpovídajícím způsobem s hračkami a stavebnicemi ( nehází, nestrká je do dutin těla, neničí je ).


Co vše potřebuje dítě do mateřské školy?

Každé nově nastupující dítě si do MŠ přinese:

 • pyžamo
 • bačkory
 • cvičební úbor (pohodlné triko, kraťasy a protiskluzové ponožky- děti ze třídy Žabiček a Rybiček)
 • věci na převlečení do třídy a v letních měsících na zahradu
Vše musí být řádně podepsané, MŠ neručí za ztrátu nepodepsaných věcí!
Dále dítě přinese:
 • 1 celé balení( 10 balíčků nebo balení v krabici) papírových kapesníků na pololetí, tj.c


Jaký je provoz mateřské školy?

Provoz MŠ je od 6.00 do 16.30 hodin

Péče před 6.00 hodinou a po 16.30 hodině se neposkytuje.

Provoz na jednotlivých třídách:
 • Šnečci pí. uč. Formánková, Turková
 • ŽABIČKY pí. uč. Mgr. Fárová, Janoušková, Hubková Dis.
 • RYBIČKY pí. uč. Bc. Vykouková, Bc.Vorlíčková
 • V době od 6.00 do 7.00 hod.  se děti ze všech tříd scházejí ve třídě ŠNEČCI.
 • Odpoledne: od 15,30 děti ze třídy RYBIČKY a od 16,00 děti ŽABIČKYpřecházejí do třídy ŠNEČCI.

Jak omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole?

Každou absenci je třeba omluvit. 

Neomluvíte-li dítě den předem nebo do 7.00 hodin ráno, započítává se mu strava na celý den.

Omlouvání předškolních dětí - povinná docházka:
1. telefonicky: pevná linka 415 654 089 ( neposílat na pevnou linku SMS!)
2. SMS zpráva na číslo: 721 539 347 - (pouze krátkodobá nepřítomnost do dvou dnů včetně). 

Abychom předcházeli nedorozuměním, při omlouvání svého dítěte prosím uveďte celé jméno dítěte, svoje jméno a konkrétní datum.

Například:
Omluvte Janu Novákovou od 16. - 18.8. Děkuji, Poláková

Od tří dnů musí být omluveno písemně (děti plnící povinné předškolní vzdělávání). Pokud nebude dítě řádně omluveno, bude situace řešena jako přestupek, ve spolupráci se zřizovatelem.

Omluvenky jsou k dispozici v šatně dětí.

Děti se scházejí v době od 6.00 do 8.15 hodin. Pozdější příchod , odchod dítěte po obědě nebo odchod před 14.15 hodinou je třeba ohlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno.

Rodiče jsou povinni předávat dítě učitelce a jsou zodpovědní za to, že je předávají zdravé. Výskyt infekčního onemocnění ve svém okolí hlaste učitelce.

Odpoledne jsou děti předávány rodičům. Učitelka předá dítě cizí osobě jen na základě písemného zmocnění rodičů.


Jakým způsobem se hradí školné a stravné?

Školné a stravné nelze platit hotově přímo v mateřské škole.
Školné a stravné je možné platit převodem ze svého účtu (trvalým příkazem) nebo zadáním jednorázového příkazu z Vašeho účtu na účet mateřské školy - 242704/2700 Ve druhém případě dostane rodič v MŠ lístek s uvedenou částkou.


U platby vždy uvádějte jméno vašeho dítěte!

Vyúčtování plateb, které jsou prováděny trvalým příkazem, je pololetní. Platby uskutečněné hotově v ČS se vyúčtují vždy s měsíčním zpožděním (např. přeplatek za září bude zohledněn v platbě na listopad).

Školné se platí bez ohledu na to, jak dítě do MŠ dochází. Platí každé zapsané dítě, a to i když je třeba nemocné nebo z jiného důvodu do MŠ nedochází.

Školné neplatí nejstarší děti - předškoláci. (Děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, tj. děti, kterým je od 1. září pět a více let.)
Osvobozen od platby školného bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče na základě vlastní žádosti.

Platba za školné a stravné musí být uhrazena nejpozději do posledního dne předchozího měsíce (do konce září na měsíc říjen, apod.)- viz. Školní řád

Jaká je výše stravného?
V naší MŠ je od 1.9.2021 nově stanovena platba:

strávníci 3 - 6 let

přesnídávka: 11,00 Kč

oběd:              19,00 Kč

svačina:            9,00 Kč

celkem:          39,00 Kč

strávníci 7 let

 přesnídávka:  12,00 Kč

   oběd:              22,00 Kč

   svačina:             9,00 Kč

     celkem:             43,00 Kč

Platby jsou stanovené v souladu s vyhláškou o školním stravování ze dne 1.9. 2021 - Sbírka zákonů 272/2021

Jaká je výše úplaty za vzdělávání?

Výše úplaty za vzdělávání (školné) je pro školní rok: 2022-2023 stanovena 550,- Kč měsíčně.

Výše zálohy školné + stravné je 1400,- Kč měsíčně , částka je splatná vždy do konce předešlého měsíce.

Kde získám více informací?

Podrobné informace získáte ve Školním řádu mateřské školy, který je umístěn na www stránkách v souborech ke stažení a v šatně dětí na každé třídě.

Co rodiče nevědí o školním stravování.

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Do přípravy jídla vstupují navíc požadavky odborníků na výživu, hygienu, ale také finance nebo provozní možnosti jídelny.

Trochu legislativy úvodem

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.

Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:

a) Rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš).

Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004, obsahující pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit v oblasti hygieny. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.


Obědy jsou moc drahé

Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. V naší školce se cena oběda skládá pouze z ceny potravin použitých na konkrétní stravu. Režie Mateřské školy ani mzdy nejsou do ceny za stravu zahrnuty.

Obědy platím a proto mám právo...

Práva rodičů, kteří platí obědy, jsou bohužel dost malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.
Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují kolem 25 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min. dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat.

Rodiče tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.

Mému dítěti nevyhovuje, co dostává na oběd

Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by vysloveně zakazoval sladké koláče z pekařství nebo že by ve školkách bylo povinné mléko ke snídani.

Vyhláška č.107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš

a tu musí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte vydaná množství a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné vyhlášce. Např. u dětí musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků.

Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. A těch je hodně: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že jakékoli snížení počtu rybích nebo luštěninových jídel bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak tak..

Složení jídelníčku je hrozné

Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především s ohledem na to, aby dodržela výživové normy (spotřební koš). Od roku 2015 mají jídelny navíc k dispozici Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví, které například uvádí: maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2krát měsíčně ryby, 4krát měsíčně bezmasé jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, většinou také dodrží spotřební koš. Jde však o pouhé doporučení, jehož dodržování si nelze vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze.

Některé potraviny by se měly ve školkách zakázat

Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich jídelně podávají určité potraviny , a mají obavu z jejich škodlivosti. Také by rády, aby se nepoužívaly umělé margariny (jindy ovšem, aby se nepoužívalo čerstvé máslo). Někdo má strach ze sójového masa, obavy také panují o vliv vnitřností, máku, konvenience, éček apod. na zdravotní stav dítěte.

Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách č. 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii.

Školní oběd by měl být i po dobu nemoci a o prázdninách

Není tomu ale tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu odebrat pouze oběd v první den nemoci, pak již ne.

© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.