Otázky a odpovědi - důležité informace pro rodiče

Jak staré děti se přijímají do mateřské školy?

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku,  děti  s odkladem školní docházky starší 6 let,  po dohodě  a podle podmínek školy i děti ve věku od 2 let na základě písemné žádosti rodičů.  Adaptace nových dětí je individuální, po dohodě s rodiči. Zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí do mateřské školy do 30 dnů od odevzdání řádně vyplněné přihlášky dítěte do mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jinéhočlenského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území Českérepubliky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělenímezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálnímpostižením.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31.8. pěti let od počátku školního roku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 4 souvislé hodiny denně, a to od 8,00 do 12,00 hod.(Viz. Školní řád mateřské školy.)

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin ( tak jako u základních a středních škol.)

 

—————

Co by mělo dítě zvládat před vstupem do MŠ

 • Zvládnout odloučení od rodičů alespoň na krátkou dobu.
 • Dodržovat pravidla základní hygieny = není plenováno, zvládá požádat a dojít si na toaletu ( používá toaletní papír, dokáže si umýt ruce, utře se do ručníku).
 • Řeč dítěte je srozumitelná, dokáže sdělit ostatním své potřeby a svá přání, zvládá jednoduchý rozhovor s dospělým.
 • Dokáže samostatně stolovat - samo se nají, napije a snaží se udržovat čistotu při stolování.
 • Zvládá samostatně chůzi na vycházce (nevozí se a nenosí se).
 • Zvládá chůzi po schodech s oporou o zábradlí.
 • Částečně se umí svlékat, oblékat a obouvat, snaží se zvládat sebeobsluhu.
 • Respektuje pokyny dospělé osoby.
 • Zachází odpovídajícím způsobem s hračkami a stavebnicemi ( nehází, nestrká je do dutin těla, neničí je ).

 

—————

Co vše potřebuje dítě do mateřské školy?

Každé nově nastupující dítě si do MŠ přinese:

 • pyžamo
 • bačkory
 • cvičební úbor (pohodlné triko, kraťasy a protiskluzové ponožky
 • věci na převlečení do třídy a v letních měsících na zahradu

Vše musí být řádně podepsané, MŠ neručí za ztrátu nepodepsaných věcí!

Dále dítě přinese:

 • 1 celé balení( 10 balíčků nebo balení v krabici) papírových kapesníků na pololetí, tj.celkem 2 balení.

—————

Jaký je provoz mateřské školy?

Provoz MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin

Péče  před 6.00 hodinou a po 16.00 hodině se neposkytuje.

Provoz na jednotlivých třídách:

U Studánky 6.00 - 16.00 pí. uč. Čápová, Vysoká
U Potůčku 7.00 - 15.30 pí. uč. Fárová, Janoušková
U Řeky 7.00 - 15.30 pí. uč.  Formánková, Vykouková

V době od 6.00 do 7.00 hod. a od 15.30 do 16.hod. se děti ze všech tříd scházejí ve třídě U Studánky.

—————

Jak omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole?

Každou absenci je třeba omluvit. Neomluvíte-li dítě den předem nebo do 7.00 hodin ráno, započítává se mu strava na celý den.

Omlouvání předškolních dětí - povinná docházka:

1. telefonicky - SMS zpráva na číslo: 721 539 349 - (pouze krátkodobá nepřítomnost do dvou dnů včetně).  Od tří dnů musí být omluveno písemně.(Může být doneseno  dodatečně )

Omluvenky jsou k dispozici v šatně dětí.

Pokud nebude dítě řádně omluveno, bude situace řešena jako přestupek, ve spolupráci se zřizovatelem.

 

Děti se scházejí v době od 6.00 do 8.15 hodin. Pozdější příchod , odchod dítěte po obědě nebo odchod před 14.15 hodinou je třeba ohlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno.

 

Rodiče jsou povinni předávat dítě učitelce a jsou zodpovědni za to, že je předávají zdravé. Výskyt infekčního onemocnění ve svém okolí hlaste učitelce.

Odpoledne jsou děti předávány rodičům. Učitelka předá dítě cizí osobě jen na základě písemného zmocnění rodičů.

—————

Jakým způsobem se hradí školné a stravné?

Školné a stravné nelze platit hotově  přímo v mateřské škole.

Školné a stravné je možné platit převodem ze svého účtu (trvalým příkazem) nebo zadáním jednorázového příkazu z Vašeho účtu na účet mateřské školy - 000000-1024074359/0800. Ve druhém  případě dostane rodič v MŠ lístek s uvedenou částkou.

Pokud se stane, že rodiči nebude vyhovovat ani jeden ze  způsobů platby, má ještě  3. možnost - zaplatit do pokladny přímo v bance ( ČS ), ale pak si musí připočítat manipulační poplatek bance -  cca 45,- Kč.

Vyúčtování plateb, které jsou prováděny trvalým příkazem, je pololetní.

Platby uskutečněné hotově v ČS se vyúčtují vždy s měsíčním zpožděním (např. přeplatek za září bude zohledněn v platbě na listopad).

Školné se platí bez ohledu na to, jak dítě do MŠ dochází. Platí každé zapsané dítě, a to i když je třeba nemocné nebo z jiného důvodu do MŠ nedochází.

Školné neplatí nejstarší děti - předškoláci. (Děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, tj. děti, kterým je od 1. září pět a více let.)

Osvobozen od platby školného bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek  nebo dávky pěstounské péče na základě vlastní žádosti.

Platba za školné a stravné musí být uhrazena nejpozději do posledního dne předchozího měsíce (do konce září na měsíc říjen, apod.)

—————

Jaká je výše stravného?

V naší MŠ je od 1.1. 2019 nově stanovena platba:

                                1. strávníci 3-6 let                                                    2. strávníci 7 let                                                         

Přesnídávka :             9,00 Kč                                                                    9,00 Kč

Oběd :                       17,00 Kč                                                                  19,00 Kč

Svačina :                     1,00 Kč                                                                   7,00 Kč

 

Celkem :                  33,00 Kč                                                                      35,00 Kč

 

Platby jsou stanovené v souladu s vyhláškou o školním stravování ze dne 1.1. 2012 - sbírka zákonů 463/2011.

 

—————

Jaká je výše úplaty za vzdělávání?

Výše úplaty za vzdělávání (školné) je pro školní rok: 2019-2020 stanovena 650,- Kč měsíčně.

—————

Kde získám více informací?

 

Podrobné informace získáte ve Školním řádu mateřské školy, který je umístěn  na  www stránkách v souborech ke stažení a v šatně dětí na každé třídě.

 

—————