Školní vzdělávací program

Všestranný rozvoj osobnosti dítěte se stal hlavním vzdělávacím cílem.

V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli předškolského vzdělávání:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naplňováním těchto cílů směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí:

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence činnostní a občanské

Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování směřuje veškeré vzdělávání.

Obsah vzdělávání je dán Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání  a je rozdělen do pěti oblastí:

 1. Biologická - Dítě a jeho tělo
 2. Psychologická - Dítě a jeho psychika
 3. Interpersonální - Dítě a ten druhý
 4. Sociálně-kulturní - Dítě a společnost
 5. Environmentální - Dítě a svět

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Specifikum naší mateřské školy je v tom, že jsme na okraji města, blízko přírodě...Proto chceme v našem programu připomínat, zdůrazňovat a oživovat lidové tradiční zvyky, sepětí člověka s přírodou, abychom v dětech udržovali pocit sounáležitosti s místem, kde se narodily a žijí, pocit sounáležitosti se svým městem, zvláště pak s touto částí, kde vyvěrá léčivý pramen. 

Proto jsme náš program nazvali: Od studánky po moře.

V plánu máme též zahrnuto učení o zdravějším životním stylu, který vede k vyrovnanosti nejen ve vztahu člověk - příroda, ale i ve vztahu k sobě samému. Chceme vést děti i jejich rodiče k uvědomění si jak důležitá je správná výživa a stravovací návyky. Budeme se snažit prosazovat co nejvíce přirozených potravin a nápojů, učit děti jíst zdravé potraviny, vyhýbat se nezdravým jídlům nejen v MŠ, ale i doma.

Prioritou našeho vzdělávacího programu je pohyb,jako základní potřeba předškolního dítěte.  Absenci pohybu v rodině chceme kompenzovat denní nabídkou pohybových činností v MŠ - ranní cvičení, tělovýchovné chvilky při pobytu venku i v odpoledních činnostech. Každý týden zařazujeme hlavní tělovýchovnou jednotku.

Náš program Od studánky po moře nabízí objemný soubor činností. Chceme,aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a dobrým základem do dalšího vzdělávání a do života vůbec.

Pohyb

Konkrétní cíle budou směřovat k rozvoji pohybových dovedností, fyzické zdatnosti a zdraví. Cílem je dosáhnout správné držení těla, zvládnout zdravotní cviky, nebát se cvičit na nářadí i překonávat různé překážky. Zvládnout chůzi na delší vzdálenost, nebát se vody, získat první plavecké dovednosti, zvládnout a dodržet pravidla prvních skupinových pohybových her. Hrát fair-play.

Jazyk a řeč

Správně vyslovovat, zřetelně hovořit, rozvíjet cit pro jazyk, mít povědomí o gramatické stavbě jazyka, recitovat, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. Rozlišovat a znát některá písmena a číslice, sledovat očima zleva doprava. Poznávat nová slova, aktivně je používat, zdokonalovat sluchové vnímání.

Poznávání

Vnímat všemi svými smysly, pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno, odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, hledat podobnost a rozdílnost. Chápat základní matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat. Chápat pojmy prostorové. Poznat svět kolem prostřednictvím vycházek, exkurzí, výletů, návštěvou kulturních a společenských zařízení.

Umění a estetika

Vnímat hudbu a zpěv jako přirozený lidský projev, poznat krásu spojení hudby s pohybem, získat první poznatky ve hře na hudební nástroj. Osvojit si množství výtvarných technik, poznat výtvarné umění a vytvořit si kladný vztah k němu. Vnímat estetičnost prostředí, umět je hodnotit. Projevit zájem o literární a dramatické umění, kulturní tradice a zvyky. Pozorně vyslechnout čtený text.

Práce

Zvládat sebeobsluhu přiměřenou svému věku, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, hygienické a preventivní návyky. Těšit se z jednoduchých vlastních výtvorů při správném zacházení s jednoduchými pracovními náčiními (nůžky, lepidla, ale i hrábě, motyčky, kladívka, ...). Jednoduchými grafickými cviky si uvolňovat ruku, získávat první poznatky o psané podobě jazyka.

OD STUDÁNKY PO MOŘE:

Je tvořen 6 tématickými bloky, které jsou rozpracovány do týdenních  integrovaných bloků. Každá třída má svůj vlastní třídní program, podle kterého ve školním roce uč. pracují. 

 1. září - Sešli jsme se s kamarády
 2. říjen, listopad - Podzimní usínání
 3. prosinec - Vánoční snění
 4. leden,únor - Zimní radovánky
 5. březen, duben - Jarní probouzení
 6. květen, červen -Svět je místo pro hraní