Zájmové aktivity

Děti s talentem mají možnost dále rozvíjet své nadání v dalších zájmových aktivitách a to bezúplatně.

Výtvarné a pracovní aktivity

Vhodné pro děti s výtvarným nadáním - zaměřuje se na složitější výtvarné techniky. Účast ve výtvarných soutěží, spolupracuje s časopisy Pastelka a Informatorium.

Hudební sbor - "Pramínek":

Děti s hudebním nadáním se účastní pěveckých soutěží a různých akcí - např. vystoupení pro seniory v Domově seniorů, vánoční vystoupení - Děti dětem aj.

Pohybově - taneční kroužek:

Kroužek časově omezený - probíhá pouze v době nácviku na hudebně pohybové vystoupení na festival Lounská mateřinka.

Předškoláček

Kroužek pro nejstarší děti před zápisem do ZŠ. Zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka, správné držení tužky a uvolňování zápěstí ve spojitosti se smyslovými funkcemi- zrakem, sluchem. (Grafomotorická cvičení, kreslení, stříhání, lepení, navlékání korálků....) Cílevědomá příprava, která u dětí rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, tvořivost, aktivitu a návyky.

Aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. stupni podpůrných opatření - s lehkým narušením komunikačních schopností, které by mohly ovlivnit úroveň čtení a psaní:

Logohrátky

Program se zaměřuje především na rozvoj sluchového vnímání, správného dýchání, motoriky mluvidel, artikulačních cvičení a dalších řečových aktivit. Cílem je předcházet nesprávnému vývoji řeči a případnému odkladu školní docházky z důvodu špatné výslovnosti a prevence vzniku čtenářských obtíží.

Individuální péče pro děti s odkladem školní docházky

Jestliže dítě v šesti letech není zralé k nástupu do první třídy ZŠ, má právo na odklad školní docházky (OŠD) o jeden rok. Učitelka MŠ po dohodě s rodiči zašle návrh na OŠD do pedagogicko - psychologické poradny (PPP). Zde je dítě vyšetřeno dětským psychologem a speciálním pedagogem. Se závěry vyšetření je seznámena učitelka MŠ, která podle nich vypracuje na dítě individuální vzdělávací plán (IVP). Na každé dítě je IVP ušit přímo na tělo tak, aby byly rozvíjeny ty oblasti, které brání dítěti k nástupu do ZŠ. Péče o děti s OŠD probíhá nad rámec vzdělávacího programu. Učitelka se určitou dobu věnuje pouze tomuto dítět

Kroužky za úplatu:

Děti mají možnost přihlásit se do kurzu cizího jazyka a předplavecké výchovy.

Kurz anglického jazyka

probíhá 1x týdně 45 minut odpoledne a vede ho kvalifikovaná učitelka základní školy se zaměřením na rozšířenou výuku cizích jazyků.

  • Přibližně 1200 za pololetí.
  • Výuka probíhá 1x týdně a je vhodná především pro předškoláky.

Kurz plavání

ve školním roce 2020 -21 zahájíme spolupráci s nově otevřeným plaveckým bazénem v Lounech

Aby však bylo možné tyto kroužky otevřít, je nutný minimální počet dětí.