Zájmové aktivity

Vzhledem k pestré nabídce aktivit během celého dne, nejsou v MŠ realizovány žádné další "kroužky". 

Na všech třídách probíhají kolektivní logopedická cvičení, jednoduchou formou seznamování se základy anglického jazyka, denně ranní cvičení a tělovýchovné chvilky, polytechnika (pokusy, pozorování, experimenty), základy dopravní výchovy, výtvarné a hudební činnost.

Jsme zapojeni do různých projektů. Pravidelně se účastníme soutěží a přehlídek. 

Všechny tyto aktivity jsou určeny a přizpůsobeny všem dětem s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. 


Předškoláček

Kroužek pro nejstarší děti před zápisem do ZŠ. Zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka, správné držení tužky a uvolňování zápěstí ve spojitosti se smyslovými funkcemi- zrakem, sluchem. (Grafomotorická cvičení, kreslení, stříhání, lepení, navlékání korálků....) Cílevědomá příprava, která u dětí rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, tvořivost, aktivitu a návyky.

Aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. stupni podpůrných opatření - s lehkým narušením komunikačních schopností, které by mohly ovlivnit úroveň čtení a psaní:

Logohrátky

Program se zaměřuje především na rozvoj sluchového vnímání, správného dýchání, motoriky mluvidel, artikulačních cvičení a dalších řečových aktivit. Cílem je předcházet nesprávnému vývoji řeči a případnému odkladu školní docházky z důvodu špatné výslovnosti a prevence vzniku čtenářských obtíží. Program je realizován ve třídách Žabičky a Rybičky s nejstaršími dětmi s poruchou komunikačních dovedností. Více zde: https://msvdomcich.webnode.cz/zajmove-krouzky/


Individuální péče pro děti s odkladem školní docházky

Jestliže dítě v šesti letech není zralé k nástupu do první třídy ZŠ, má právo na odklad školní docházky (OŠD) o jeden rok. Učitelka MŠ po dohodě s rodiči zašle návrh na OŠD do pedagogicko - psychologické poradny (PPP). Zde je dítě vyšetřeno dětským psychologem a speciálním pedagogem. Se závěry vyšetření je seznámena učitelka MŠ, která podle nich vypracuje na dítě individuální vzdělávací plán (IVP). Na každé dítě je IVP ušit přímo na tělo tak, aby byly rozvíjeny ty oblasti, které brání dítěti k nástupu do ZŠ. Péče o děti s OŠD probíhá nad rámec vzdělávacího programu. Učitelka se určitou dobu věnuje pouze tomuto dítěti.


Kurz plavání

Realizujeme ve spolupráci s plaveckou školou Prosen.

Škola v přírodě

Letos opět pojedeme do školy v přírodě.

Aby však bylo možné tyto činnosti realizovat, je nutný minimální počet dětí.


© 2021 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p.o.